Viktigt:


Är du gravid, äter medicin, har hjärtproblem, diabetes eller allergier meddela oss före din behandling, så att förutsättningarna för en underbar upplevelse blir de bästa.Glöm inte rakhyveln!

För er män som bokar ansiktsbehandlingar ber vi er att komma nyrakade för bästa resultat.

Tidsbokning:

Välkommen att boka tid hos oss genom att ringa, maila eller boka online.

Telefon: 040-160502

Email: info@divinokroppsvard.se


Vid övriga frågor, kontakta oss gärna via mail.


Vid avbokning kontakta oss minst 24h före behandlingstillfälle.

Utebliven ankomst kommer faktureras hela behandlingspriset.


Tack för din förståelse!


ADRESS

Divino Kroppsvård

Västanväg 63

216 15 Limhamn (Malmö)

Buss 4 från centralplan mot Limhamn stannar strax utanför salongen. Holdplats Västanväg

CIDESCO / SHR

Cidesco är en internationell

organisation som syftar på

bla.till att standard på

utbildningar ska vara lika

hög i alla anslutna länder

till CidescoVi är medlemmar i SHR,

Sveriges Hudterapeuterna

Riksförbud och innehar

behandlingsskadeförsäkring

GDPR    


Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Divino Kroppsvård är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.


Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.


Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Divino Kroppsvård och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.


Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Divino Kroppsvård verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Divino Kroppsvård om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.